Thu Nguyen | DegreeArt.com The Original Online Art Gallery

Thu Nguyen

Thu Nguyen

California State University Long Beach (BFA , 1993)

I was born in Saigon, Vietnam. In 1975 Saigon fell and in the resulting confusion, I was separated from my parents. I ended up in a refugee camp near Hong Kong for a year prior to immigrating to the United States as an orphan. After getting my art degree, I have since settled down to pursue my art career in Los Angeles, later Seattle, and finally Hawaii. My portraits use elements in traditional Chinese art combine with Eastern European Iconography which I interpreted through a contemporary lens, to explore identity issues.
My work has been exhibited and collected in private and public art collections in the U.S., China, Mexico, Canada, Hong Kong, Singapore, and Eastern Europe. In 2016 one of my portrait paintings was exhibited at the Smithsonian National Portrait Gallery.

Tôi sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam. Năm 1975, Sài Gòn thất thủ và kết quả là rối ren, tôi phải xa cha mẹ. Tôi đã kết thúc trong một trại tị nạn gần Hồng Kông trong một năm trước khi nhập cư vào Hoa Kỳ như một đứa trẻ mồ côi. Sau khi lấy bằng nghệ thuật, tôi đã ổn định để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật của mình ở Los Angeles, sau này là Seattle và cuối cùng là Hawaii. Các bức chân dung của tôi sử dụng các yếu tố trong nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc kết hợp với Hình tượng học Đông Âu mà tôi đã diễn giải qua lăng kính đương đại, để khám phá các vấn đề về bản sắc.
Tác phẩm của tôi đã được trưng bày và thu thập trong các bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân và công cộng ở Hoa Kỳ, Trung Quoc, Mexico, Canada, Hồng Kông, Singapore và Đông Âu. Năm 2016, một trong những bức tranh chân dung của tôi đã được triển lãm tại Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia Smithsonian.

我出生在越南西貢。 1975 年西貢陷落,在由此產生的混亂中,我與父母分離。 在作為孤兒移民美國之前,我在香港附近的難民營裡待了一年。 獲得藝術學位後,我開始在洛杉磯、西雅圖和夏威夷繼續我的藝術生涯。 我的肖像畫結合了中國傳統藝術中的元素,並結合我通過當代鏡頭詮釋的東歐肖像畫,探索身份問題。
我的作品曾在美國、中國、墨西哥、加拿大、香港、新加坡和東歐的私人和公共藝術收藏中展出和收藏。 2016 年,我的一幅肖像畫在史密森尼國家肖像畫廊展出。

50.8 × 60.96 × 6 cm
 • £3,500.00
91.44 × 91.44 × 6 cm
 • £4,500.00
76.2 × 101.6 × 2.54 cm
 • £4,000.00
101.6 × 76.2 × 2.54 cm
 • £4,500.00
76.2 × 60.96 × 7.62 cm
 • £3,600.00
43.18 × 43.18 × 5.08 cm
 • £3,100.00
68.58 × 58.42 × 7.62 cm
 • £3,500.00
121.92 × 91.44 × 5.08 cm
 • £5,000.00
101.6 × 76.2 × 2.54 cm
 • £4,000.00
91.44 × 91.44 × 7.62 cm
 • £4,500.00
101.6 × 76.2 × 2.54 cm
 • £4,500.00
101.6 × 76.2 × 2.54 cm
 • £4,000.00
101.6 × 76.2 × 2.54 cm
 • £4,000.00

Select currency

prettyArtForAll